مناطق تحت پوشش خدمات پهنای باند اختصاصی

پوشش سرویس پهنای باند اختصاصی پتیاک

از آنجایی که این خدمت بر اساس تعبیه لینک هوایی اختصاصی صورت می پذیرد و با توجه به گستردگی شبکه دکل های مخابراتی شرکت پتیاک امکان ارایه سرویس در سراسر تهران بزرگ ممکن می باشد.

همچنین سرویس پهنای باند اختصاصی از طریق شبکه فیبر نوری، MPLS و  شبکه اینترانت در سراسر سراسر کشور پهناور ایران قابل بهره برداری است.

شرکت پتیاک سیستم با در اختیار داشتن پروانه سراسری ارائه خدمات ارتباطی ثابت به شماره 100/3002 امکان ارائه سرویس در سراسر قلمرو حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را خواهد داشت.