فعالیت های انسان دوستانه پتیاک

پتیاک در فعالیت های بشر دوستانه

ما در پتیاک بر این باوریم که باید در کنار حفظ یک فضای مهندسی و دانش بنیان در شرکت به روح انسانی و انجام فعالیت های خیر خواهانه بپردازیم. پتیاک در حال حاضر با تامین بخشی از اینترنت و پهنای باند محک، شعبات بهزیستی و موسسه خیریه سمر به عنوان حامی این موسسات فعالیت می کنیم.

charity-300x167