تعرفه حجمی

UH-50

نامحدود

ترافیک

up to 50 mb

سرعت

یک

ماهه

قیمت

1.500.000

تومان

UH-50

نامحدود

ترافیک

up to 50 mb

سرعت

سه

ماهه

قیمت

4.500.000

تومان

UH-50

نامحدود

ترافیک

up to 50 mb

سرعت

شش

ماهه

قیمت

8.550.000

تومان

UH-50

نامحدود

ترافیک

up to 50 mb

سرعت

دوازده

ماهه

قیمت

16.200.000

تومان