تعرفه سرویس های اینترنت پرسرعت

تعرفه اینترنت پرسرعت حجمی پتیاک

سرعت

نام سرویس

قیمت واحد
(آبونمان سرعت + حد اقل حجم)

یکماهه
(قیمت واحد + 9% مالیات ارزش افزوده)

سه ماهه
(3 سرویس 1 ماهه + 5% تخفیف + 9% مالیات ارزش افزوده)

شش ماهه
(6 سرویس 1 ماهه + 7% تخفیف + 9% مالیات ارزش افزوده)

یکساله
(12 سرویس 1 ماهه + 10% تخفیف + 9% مالیات ارزش افزوده)

 512 کیلوبیت A3 13,000 14,2003GB 40,4009GB 79,10018GB 153,10036GB
 512 کیلوبیت A5 17,400 19,0005GB 54,10015GB 105,90030GB 204,90060GB
 512 کیلوبیت A10 28,400 31,00010GB 88,30030GB 172,80060GB 334,400120GB
سرعت آزاد تا 6 مگابیت 1 مگابیت B20 48,400 52,80020GB 150,40060GB 294,400120GB 569,800240GB
سرعت آزاد تا 6 مگابیت 1 مگابیت B30 66,400 72,40030GB 206,30090GB 403,900180GB 781,700360GB
سرعت آزاد تا 6 مگابیت 1 مگابیت B50 96,400 105,10050GB 299,500150GB 586,400300GB 1,134,900600GB
2 مگابیت C30 68,400 74,60030GB 212,50090GB 416,100180GB 805,300360GB
 2 مگابیت C50 98,400 107,30050GB 305,700150GB 598,500300GB 1,158,400600GB
2 مگابیت C100 173,400 189,100100GB 538,700300GB 1,054,700600GB 2,041,3001200GB
2 مگابیت C150 248,400 270,800150GB 771,700450GB 1,510,900900GB 2,924,2001800GB
 4 مگابیت D50 104,400 113,80050GB 324,400150GB 635,000300GB 1,229,000600GB
4 مگابیت D100 179,400 195,600100GB 557,400300GB 1,091,200600GB 2,111,9001200GB
4 مگابیت D150 254,400 277,300150GB 790,300450GB 1,547,400900GB 2,994,8001800GB
سرعت آزاد تا 23 مگابیت 8 مگابیت E50 108,400 118,20050GB 336,800150GB 659,400300GB 1,276,100600GB
سرعت آزاد تا 23 مگابیت 8 مگابیت E100 183,400 200,000100GB 569,800300GB 1,115,500600GB 2,159,0001200GB
سرعت آزاد تا 23 مگابیت 8 مگابیت E150 258,400 282,000150GB 802,800450GB 1,571,700900GB 3,041,9001800GB

کلیه تعرفه بر اساس مصوبه شماره 1 جلسه شماره 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

قیمت ها به تومان می باشد.

قیمت ها شامل 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

سرعت سرویس های  1 مگابیت تا 8 مگابیت شامل افزایش سرعت به میزان مندرج در کادر های رنگی می باشد.

1 مگابیت ، سرعت آزاد تا 3 مگابیت

2 مگابیت ، سرعت آزاد تا 5 مگابیت

4 مگابیت ، سرعت آزاد تا 8 مگابیت

8 مگابیت ، سرعت آزاد تا 23 مگابیت

هزینه رانژه و تخلیه رانژه برای مشترکین اینترنت پرسرعت پتیاک رایگان می باشد.

هزینه نصب و راه اندازی سرویس و تجهیزات نهایی سمت مشترک رایگان می باشد.

هزینه تجهیزات مصرفی مانند مودم، سوکت، کابل و … جداگانه محاسبه و اخذ می شود.

ترافیک هر دوره قابل انتقال به دوره بعد نمی باشد.

قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش فاکتور منظور گردیده است، معتبر می باشد

سرویس های فوق از مزیت حداکثر یک شناسه منطقی رایگان پویا ( dynamic ip address ) بهره مند می باشد.

در صورت پرداخت حق اشتراک به صورت 3 ماهه 5% تخفیف، 6 ماهه 7% تخفیف و یکساله 10% تخفیف به مشترک تعلق می گیرد